Dokumenty

Školský vzdelávací program…

 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie  a na život  v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Školský poriadok…

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

 

Poskytovanie informácií…

 

Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona.

Materská škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školy.

Žiadosti možno podať:
písomne (poštou), na adresu: Materská škola, Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica
elektronickou poštou (e-mailom): msrozkvet2024@atlas.sk
telefonicky: 042/4326565
osobne: na riaditeľstve školy

Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v dňoch:
Pondelok v čase od 10,00 do 11,30 hod.
Štvrtok v čase od 10,00 do 11,30 hod.

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje :

  • Vnútro organizačné predpisy :  Školský poriadok, smernice školy
  • Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení    školy
  • Učebné osnovy, Časovo tematické plány
  • Zákony a vyhlášky upravujúce pedagogický proces.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) nasledovne:

1. za sprístupnenie informácie kopírovaním 0,03 EUR/A4
2. za sprístupnenie informácie na CD 1 EUR/ks
3. za sprístupnenie informácie e-mailom, faxom a telefonicky – bezplatne.
4. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím – bezplatne