Poplatky

Úhrada príspevkov za dochádzku…

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole

 • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sumou 11,- € mesačne.

 

Príspevok sa uhrádza:

 • elektronickou formou, prevodom na náš bankový účet vždy do 20. dňa v mesiaci /20. v mesiaci už musí byť suma 11,-€ pripísaná na účet/,
 • prípadne platbou v hotovosti priamo na náš účet v Prima Banke.

 číslo účtu:  SK69 5600 0000 0028 9334 2006

 VS: mesiac, za ktorý sa platí napr. 092016

        správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

POZOR!!! tento účet nie je zhodný s účtom, na ktorý uhrádzate poplatok za stravu!

V prípade, že rodič neuhradí uvedenú sumu v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže v zmysle Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28, ods. 4 po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 • Príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 • Príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Poplatok za stravu…

 • pokiaľ sa dieťa stravuje v materskej škole, rodič uhrádza príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 1,19€ /celodenná strava/, alebo 0,96€ /poldenná strava/ na deň.
 • poplatok za stravu dieťaťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,28€.

K odobranej strave sa pripočítava 0,10€ / deň  – na režijné náklady /opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/.

Ak poplatok uhrádzate elektronicky:

číslo účtu: IBAN: SK21 5600 0000 0028 9334 5004

VS: mesiac, za ktorý sa platí 

 správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Platí sa vždy za aktuálny mesiac.

 • Začiatkom každého mesiaca dostanete poštovú poukážku, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci /najlepšie bankovým prevodom/.
 • V prípade, že v tom čase dieťa nebude navštevovať materskú školu, žiadame rodičov, aby si prišli poštovú poukážku vyzdvihnúť osobne.

Je nevyhnutné, aby platby boli včas pripísané na náš účet, aby sme mali finančné prostriedky na uhrádzanie faktúr za potraviny.

Upozornenie

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Príspevok ZRŠ…

Navrhovanú výšku príspevku ZRŠ schvaľujú rodičia na plenárnom ZRŠ.

Na plenárnom ZRŠ  rodičia hlasovaním odsúhlasili príspevok  do ZRŠ na školský rok 2018/2019 vo výške 32,- €.

Príspevok rodičia uhradia v dvoch platbách:

 • 16 € za 1.polrok v mesiaci október
 • 16 € za 2. polrok v mesiaci február