Čo ponúkame

Materská škola podporuje celostný osobnostný rozvoj dieťaťa.

Svoje výsledky a výtvory deti prezentujú na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych kultúrno-spoločenských  a športových akciách.

Každá trieda je vybavená počítačom a interaktívnou tabuľou s možnosťou pripojenia na internet. Pri plnení výchovno – vzdelávacích cieľov  deti pracujú s modernými digitálnymi technológiami a edukačnými programami.

V rámci podpory rozvíjania zdravého životného štýlu môžu deti všetkých vekových kategórií navštevovať saunu.

Deti z najstarších tried sa zúčastňujú predplaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode v blízkom okolí Považskej Bystrice.

Priamo v materskej škole sa organizujú rôzne formy spolupráce s rodičmi – besiedky, rodičovské združenia, otvorené hodiny, výstavy, tvorivé dielne, odborné poradenstvo.

V oblasti odbornej komunikácie a poradenstva, spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

Budúcnosť

Do budúcnosti má Materská škola ambíciu naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť v oblasti vzdelávania a výchovy. Zvyšovať odbornú úroveň pedagógov a ponúkať tak rodičom a ich deťom spoluprácu a pomoc v jednom z najdôležitejších období v živote človeka. Spoločným úsilím, tak v konečnom dôsledku pripraviť deťom čo najlepší vstup do prvého ročníka základnej školy.

MŠ ponúka…

Saunovanie…

MŠ realizuje saunovanie detí. Predchádza mu súhlas a konzultácie o zdravotnom stave detí s rodičmi, prípadne s detským lekárom, teoretická a odborno – metodická príprava učiteliek MŠ. Saunu môžu navštevovať len zdravé deti. Každá trieda má pre saunovanie vyhradený jeden deň v týždni.

 Výtvarný krúžok…

V MŠ sa už niekoľko rokov realizuje výtvarný krúžok pod vedením učiteľov/výtvarníkov zo ZUŠ I.W.Kráľa. Krúžok navštevujú deti z najstarších tried. Deti majú možnosť tvorivo sa vyjadriť a vyskúšať si rôzne výtvarné techniky. Svoje originálne práce posielajú do rôznych výtvarných súťaží.

Logopedická starostlivosť…

Logopedickú starostlivosť pre deti z najstarších tried uskutočňuje Mgr. Zdenka Krupová. Individuálne deťom pomáha pri odstraňovaní chybnej výslovnosti pred vstupom do ZŠ.

MŠ spolupracuje…

S Považskou knižnicou…

Považskú knižnicu v meste  navštevujú niekoľkokrát počas roka deti z najstarších tried. Prirodzeným spôsobom si rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť. V detskom oddelení  sa s pracovníčkami knižnice rozprávajú  o knihách, starostlivosti o ne, čítajú si príbehy, počúvajú, diskutujú…

Pobočku  knižnice na Rozkvete navštevujú aj mladšie deti.

So SZŠ DSA Rozkvet a so ZŠ Slovenských partizánov…

Najstaršie triedy z MŠ majú nadviazanú každoročne spoluprácu s niektorou prváckou triedou  základnej školy. Prváci a deti predškolských tried majú počas školského roka niekoľko vzájomných návštev, spoločných aktivít. Predovšetkým ide o návštevu prvákov v čase pred zápisom do prvého ročníka ZŠ. Učiteľky vzájomne spolupracujú.

S CVČ…

CVČ priamo v materskej škole niekoľkokrát do roka realizuje pre deti najstarších tried aktivity zamerané najmä na environmentálnu výchovu. Okrem  toho pravidelne počas  jesenných a jarných mesiacov navštevujeme dopravné ihrisko, kde sa deti v rámci projektu oboznamujú s pravidlami cestnej premávky. Deti absolvujú teoretickú aj praktickú časť. Vyskúšajú si jazdu na bicykloch, šliapacích autíčkach a kolobežkách, ktorá je riadená svetelnou signalizáciou.

So ZUŠ…

 

ZUŠ

organizuje pre materské školy  výchovné koncerty, ktoré majú rôzne zameranie. Približujú deťom krásu vážnej hudby cez počúvanie, tancovanie, hudobné rozprávky.