Rada školy

Pôsobnosť a poslanie Rady školy:

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich  organizačnom a finančnom zabezpečení sa vydal štatút Rady školy.

Je ustanovená podľa §§ 2, 24, 25 citovaného zákona a ustanovení citovanej vyhlášky s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Zloženie členov Rady školy:

 

Predseda Rady školy:

 • Miroslava Vokelová –  zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia Rady školy:

 • Viera Dodeková zástupca pedagogických zamestnancov
 • Monika Šušlíková – zástupca prevádzkových zamestnancov
 • Ivana Kyšová –  zástupca rodičov
 • Jana Oubrechtová – zástupca rodičov
 • Ľubica Galková – zástupca rodičov
 • Martina Paulecová – zástupca rodičov
 • Mudr. Darina Korbašová– členka delegovaná mestom
 • PhDr. Iveta Pospíšilová – členka delegovaná mestom
 • Mgr. Andrej Péli -člen delegovaný mestom
 • Mudr. Ľudmila Čičková – člen delegovaný mestom

Činnosť Rady školy:

 • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
 • uskutočňuje výberové konanie na výber riaditeľa
 • navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k ďalším skutočnostiam uvedeným v  § 3 ods. 8 písmeno b až d a § 5 ods. 7 citovaného zákona
 1. k  návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa z dôvodu neabsolvovania prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov v určenom termíne
 2. k návrhu hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa školy
 3. k návrhu ministra školstva SR na odvolanie riaditeľa školy
 4. k návrhom na počty prijímaných žiakov
 5. k  návrhu rozpočtu
 6. k návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
 7. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 8. k správe o výsledkoch hospodárenia školy
 9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho vyhodnoteniu
 10. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

Funkčné obdobie Rady školy je štvorročné. Členom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne.