Personálne obsadenie

O deti sa počas dňa starajú

Pedagogickí zamestnanci…

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečuje 12 učiteliek predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Tri učiteľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Päť učiteliek absolvovalo 1. atestačnú skúšku.

Kvalifikovaní pedagógovia si svoju odbornosť ďalej zvyšujú účasťou na rôznych vzdelávaniach, seminároch, kurzoch a konferenciách.

Riaditeľka materskej školy – štatutárny zástupca

 • Marta Žuffová

tel.:042/4326565

mail.: msrozkvet2024@atlas.sk

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy

 •  Mária Stachová

tel.: 042/4326565

 • Jana Hantáková – pre elokované pracovisko

tel.: 042/4327982

mail.: msrozkvet2017@povazska-bystrica.sk

Učiteľky…

 

1.trieda

  • Monika Bieliková
  • Bc. Elena Mitašíková

2. trieda

  • Marta Žuffová
  • Jarmila Galková

3.trieda

  • Mgr. Simona Bundzíková
  • Lenka Lefíková

4. trieda

  • Renáta Benkovská
  • Viera Dodeková

5. trieda

  • Mária Stachová
  • Elena Repková

6. trieda

  • Mgr. Alena Leszayová
  • Tatiana Čertíková

 Aby bolo všetko čisté, voňavé a opravené…

 

O čistotu a údržbu vonkajších a vnútorných priestorov našej MŠ sa starajú

Upratovačky

 

Žofia Kostková

Katarína Stanková

Anna Priedhorská

Ľudmila Pilarová

Údržbár

 

Peter Smokoň

Aby deti zdravo rástli a nemali hladné brušká…

 

Zdravú a plnohodnotnú stravu pre deti denne zabezpečujú a pripravujú

Vedúca školskej jedálne

 

 • Viera Fapšová

tel.: 042/4326565

mail.: viera.fapsova@googlemail.com

Hlavná kuchárka

 

Lenka Germanová

Kuchárka

 

Miroslava Mroščáková

Pomocné kuchárky

 

Zita Šusteková

Mgr. Zuzana Rojková

Ekonomický úsek…

 

Monika Šušlíková