O nás

Materská škola Rozkvet 2024/46 Považská Bystrica bola zriadená v roku 1987. Od 1.9.2011 tvorí spolu s Materskou školou Rozkvet 2017/39 právny subjekt

Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica

Materská škola patrí medzi najväčšie zariadenia svojho druhu v meste, čo sa týka  veľkosti a rozlohy, ako aj kapacitného obsadenia.  Je vybudovaná s dostatočne veľkým areálom pre potreby detí počas aktivít vonku. Výhodou je blízky prístup do prírody.           

Prevádzku zabezpečuje 30 zamestnancov, z toho je 16 pedagogických a 13 nepedagogických.

Materská škola Rozkvet 2024 je celodenná, poskytuje predprimárne vzdelávanie od 6.00 hod. do 16.00 hod.

V materskej škole je vyučovací jazyk slovenský.

Materiálno-technické a priestorové  zabezpečenie predprimárneho vzdelávania

Materská škola  pozostáva zo štyroch dvojpodlažných pavilónov a 2 bytov prispôsobených potrebám detí predškolského veku. Na prízemí sú vstupné haly, šatne. Ku každej triede prináleží umyvárka a sociálne zariadenie. V pavilóne D je hospodárska časť s práčovňou, kuchyňou a jedálňou, skladmi, kanceláriami a saunou. V pavilóne C na poschodí sú detské jasle. Okolo budovy sa rozprestiera rozľahlý oplotený trávnatý areál s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a chodníkmi. Zariadenie ktoré je v záhrade je stabilné, odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom.

Vonkajšie priestory umožňujú:

  • pohybové činnosti
  • tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti
  • komunikatívne činnosti
  • špeciálne činnosti – usmerňované alebo vedené učiteľkou

Súčasťou materiálno – technického vybavenia je detská a odborná knižnica, kabinet učebných pomôcok, telovýchovné náradie a náčinie, didaktická, audiovizuálna a výpočtová technika s možnosťou pripojenia na internet.

Prostredie MŠ vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa a uspokojuje psychické, citové a telesné potreby. Triedy sú útulné, príjemné a harmonické. Deti im spoločne s učiteľkou vtláčajú osobitý pôvab. V triedach sú stabilné, ale aj situačné hracie kútiky, ktoré sa pravidelne menia a dopĺňajú.